Potvrđena Bernska konvencija

2000

Konvenciju o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) Republika Hrvatska potvrdila je godine 2000. Tim propisom utvrđuju se sve mjere koje europske zemlje moraju poduzimati za zaštitu divljih vrsta, napose za one koje su navedene u Dodacima Konvencije, kao i za zaštitu njihovih staništa.