Proglašena ekološka mreža Natura 2000 za Republiku Hrvatsku

09. 2013.

Ekološka mreža Natura 2000 je koherentna europska ekološka mreža sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za Europsku uniju, a omogućuje očuvanje ili, kad je to potrebno, povrat u povoljno stanje očuvanja određenih prirodnih stanišnih tipova i staništa vrsta u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti. Natura 2000 ekološka mreža za Republiku Hrvatsku proglašena je 26. rujna 2013. godine, kada je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o ekološkoj mreži. Velike zvijeri, medvjed, vuk i ris uključene su kao ciljne vrste u područje Natura 2000 pod nazivom HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika.