Započeo projekt LIFE DINALP BEAR

07. 2014.

Započeo je projekt LIFE DINALP BEAR – Upravljanje i zaštita smeđeg medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama na razini populacije. Glavni je cilj projekta prevladati sadašnje lokalne prakse upravljanja smeđim medvjedom i utrti put prijelazu na zaštitu, upravljanje i praćenje broja jedinki na razini populacije.

Više o projektu: dinalpbear.eu