24. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava, upisnik i potpisna lista