NovostiSmeđi medvjedZanimljivosti

Ususret Danu planina (05)

Medviđak je planina smještena na granici između primorja i Gorskog kotara – jedna njegova strana okrenuta je moru, a na suprotnoj, u zaleđu, okrenutoj Gorskom kotaru, su bujne crnogorične šume jele…

Medviđak (1027 m) nalazi se iznad pregiba Vinodola kao istaknuti vrh primorskog niza planina. Zajedno s drugim vrhovima ovoga niza, primjerice Zagradskim vrhom, Kobiljakom, Tuhobićem, Jelenčićem, Velom Pliši, primorskim Kelkom, Crnim vrhom, Obručem i drugima, čine upadljivu vegetacijsku granicu između primorskih termofilnih šuma u kojima prevladava crni grab (sl. 1) i bujnog šumskog svijeta Gorskog kotara u kojima prevladavaju bukva i jela.

Ususret Danu planina (05)

Sl. 1. Primorska strana Medviđaka sa zarastajućim mediteransko-montanim travnjacima i šumarcima crnog graba (foto: M. Randić)

U zaleđu Medviđaka mjestimice su upravo slikovite crnogorične šume jele, dakako uza sam strmi stožasti vrh Medviđaka, ono što će najprije privući našu pažnju. Svijet tih šuma možemo najbolje doživjeti kod željezničke postaje Drivenik. Markirani planinarski put od postaje Drivenik vodi prema vrhu i provest će nas upravo između dubokih slikovitih krških ponikava kroz takve impresivne crnogorične šume. Stožasti je vrh Medviđaka stjenovit i pruža lijep vidik, dok šira okolica pruža razne druge „prirodoslovne“ užitke poput prelijepih cvjetova modre sase u proljeće (sl. 2) na travnatim padinama pregiba iznad Vinodola. I fauna kukaca vrlo je osebujna, a to se treba zahvaliti šarolikom biljnom svijetu (sl. 3).

Ususret Danu planina (05)

Sl. 2. Modra ili velika  sasa (Pulsatilla grandis) podno Medviđaka (foto: M. R.)

Ususret Danu planina (05)

Sl. 3. Ruža sinjavica (Rosa glauca) pod Medviđakom (foto: M. R.)